Ostatnia aktualizacja strony: 29.04.2024, 09:36

Deklaracja dostępności

Rodzinny Dom Dziecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Rodzinnego Domu Dziecka.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Małko, email: mopslegnica@mopslegnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76-722-18-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

RODZINNY DOM DZIECKA PRZY UL. HEWELIUSZA 12/1

  1. Lokal mieszkalny znajdujący się na parterze bloku. Mieszkanie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  2. Klatka schodowa, korytarz i wejście nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  3. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  4. Najbliższe wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed blokiem przy ul. Heweliusza.
  5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Rodzinny Dom Dziecka oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie MOPS przy ul. Poselskiej 13, w Urzędzie Miasta Legnicy przy placu Słowiańskim lub on-line po wcześniejszym kontakcie mailowym: mopslegnica@ecog.pl lub um.legnica@ecog.pl.

Aplikacje mobilne

  • obecnie nie posiadamy aplikacji mobilnych
©2020-2024 Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL